------------------- Именины Елены в православии
Православие сегодня Именины Елены празднуют именины 3 июня и не только… 8 святых жен, носящих это популярное в России имя

Елены празднуют именины 3 июня и не только… 8 святых жен, носящих это популярное в России имя

0 Comments
Именины Елены в православии

Православные святцы знают 8 святых, носящих имя Елена. Оно одно из самых распространенных в России. Среди святых жен есть мученицы, преподобные, а есть и царицы.

Что значит имя

Обычно имя Елена переводят с древнегреческого как «солнечный свет» и соотносят с греческим словом «Ἥλιος» («Гелиос»), как язычники именовали божество солнца.

В мифологии греков известна Елена Троянская, как утверждает предание, прекраснейшая из женщин, дочь верховного бога Зевса. Ну а с утверждением христианства имя больше стали связывать с матерью равноапостольного царя Константина. Но не только с ней.

Интересно, что

полное имя святой Елены звучит как «Флавия Юлия Елена», где

 • Флавия – имя латинское, значащее «златовласая» или «белокурая»; вероятно, такое имя, данное родителями, говорит о внешности Елены;
 • Юлия – имеет два значения; с греческого имя означает «волнистая», с латинского – «июльская» или же «из рода Юлиев»; последнее значение применительно к святой, конечно, сомнительно, так как Юлии были римскими аристократами, тогда как Елена происходила, согласно всем упоминающим о ней источникам, из простонародья.

Иногда святую также именуют Флавией Юлией Еленой Августой, но «Августа» все же не имя, а титул, который на русский язык можно перевести как «царица». Титул был дарован святой ее сыном, императором Константином. в 324 г. (детали).

Даты в православном календаре

Больше всего дней памяти святых этого имени – в июне:

 • 3 июня – святой царицы Елены, также именуемой равноапостольной; жила она в IV в.;
 • 7 числа месяца – новомученицы, прп. Елены Коробковой, пострадавшей в XX в.;
 • 8 июня – дочери Апостола Алфея, сестры Евангелиста Матфея; мученическую кончину за Христа она приняла в I в.
 • 10-го – прп. Елены Дивеевской, святой XIX в., духовного чада прп. Серафима Саровского.

Другие памятные даты приходятся на:

 • 10 августа, когда отмечается память еще одной новомученицы из монашествующих, прмц. Елены Асташкиной;
 • 17 сентября – новомученицы Елены Черновой;
 • 12 ноября – память святой Елены Сербской, жившей на рубеже XIII-XIVI вв.

Наконец, есть переходящий праздник (в 2024 г. он придется на 1 сентября) – Собор Московских святых, в составе которого чествуется прп. Елена Девочкина: эта угодница Божия отдельного дня памяти не имеет.

Святые Елены

К святости и Небесному Царству угодницы Божии шли разными путями, по-разному складывалась и их земная жизнь: одни знали богатство и почести, другие – подвизались в тиши монашеских келий, третьи – претерпевали всевозможные мучения и смерть за Христа.

Дочь Апостола

Это – одна из первых святых Елен, жившая в Апостольский век. О ней известно совсем мало:

 • семья святой жила в городе Капернаум в Палестине;
 • отцом ее был Алфей, ставший позже Апостолом из числа 70-ти;
 • братья Елены – Матфей и Иаков (Апостолы из числа 12 ближайших учеников Христа), а также Аверкий.

Вся семья Алфея уже с первых месяцев проповеди Спасителя стала Его последователями. Мы не знаем деталей обращения ко Христу самой Елены – однако, известно, что она твердо исповедовала Христа вместе с братом, Аверкием. Предание первых веков Церкви говорит, что Аверкий умер, брошенный нагим в пчельник – от укусов насекомых. Елену же побили камнями.

«Единоличные» образы святой практически не известны, она чаще всего пишется вместе с отцом и братом. В руках в обоих – кресты, в знак их мученической кончины.

Равноапостольная

Церковь признает подвиг святой царицы Елены подобным трудам первых учеников Христа. Святая – мать императора Константина Великого, много трудившегося для утверждения христианства в Римской империи. Сама же св. Елена известна тем, что ей удалось найти в разоренном язычниками Иерусалиме Крест, на котором был распят Спаситель, а также другие реликвии. Святой также приписывают строительство около 30 храмов на Святой Земле. Самый известный из них – конечно, храм Воскресения в Иерусалиме.

Святая Елена в православии

Святая Елена в православии (Петербургская икона)

Скончалась святая мирно, мощи ее были перенесены в Рим, а в настоящее время разделены на части и хранятся во многих храмах христианского мира. Узнать св. Елену на иконе можно:

 • по царским одеждам и венцу;
 • по большому Кресту в руках – это напоминает о том, что именно царица обрела Крест Христов.

Нередко на образах можно увидеть также ее равноапостольного сына, Константина.

Мать святых

Это супруга короля Сербии Уроша I, сына «первовенчанного» сербского правителя Стефана. Двое детей Елены, Драгутин и Стефан Милутин, причислены к лику святых.

Святая Королева сербов - Елена Анжуйская

Святая Елена Анжуйская — великая королева сербов

Благочестивые правители страны, они заботились об утверждении христианской веры:

 • св. Драгутин, хотя и отказался от королевского престола, пойдя по пути отшельнической жизни, своим примером вдохновлял подданных возгревать в себе веру; он же немало потрудился, борясь с ересью богомилов;
 • св. Стефан Милутин не только защищал страну от врагов, но и выстроил не менее 40 храмов и монастырей по всей Сербии.

Глубокой верой, делами милосердия славилась и святая мать братьев – впрочем, находившаяся как бы «в тени» своих прославленных сыновей. Оттого о духовных подвигах Елены практически ничего не известно. Однако, ее святость была несомненна уже для современников.

Святая Елена Анжуйская

Святая Елена Анжуйская — великая королева сербов. Икона

На иконах святая пишется или в царских одеждах, или же – в монашеских, так как перед кончиной она приняла постриг.

Преподобные подвижницы

Это жившая на рубеже XV-XVI вв. игумения Елена Девочкина и прп. Елена Дивеевская, духовная дочь прп. Серафима Саровского.

 • игумения Елена родилась в Суздале, как говорят предания, имела знатное происхождение – но презрела его ради монашества; местом ее пострижения был Покровский монастырь на родине; впоследствии она, по просьбе великого князя Василия III, стала настоятельницей основанного им монастыря на Девичьем поле, в московских Хамовниках; здесь подвижница и скончалась около 1547 г., пробыв настоятельницей более 20 лет; ныне она прославлена как местночтимая Московская святая;
 • Елена Васильевна Мантурова уже юной девушкой желала монашеской жизни; по благословению духовного отца, прп. Серафима Саровского, она стала насельницей Казанской женской общины, которая в будущем станет Дивеевским монастырем; скончалась она всего 27 лет от роду, и была погребена рядом с основательницей общины, прп. Александрой Мельгуновой; ее мощи обретены 26 сентября 2000 г.

  Святая Елена Дивеевская. Портрет. 2-я четв. XIX в. (?) (Серафимов Дивеевский Троицкий мон-рь)

  Преподобная Елена Дивеевская. Портрет. 2-я четв. XIX в. (?) (Серафимов Дивеевский Троицкий мон-рь)

Обе преподобные изображаются на иконах в монашеских одеяниях. Прп. Елена Дивеевская иногда также пишется вместе с другими святыми женами Дивеева, однако, в отличие, например, от прп. Александры, основательницы обители, на ней нет схимнического облачения: прп. Елена скончалась в чине рясофорной монахини.

Новомученицы

Церковный календарь знает троих таких подвижниц:

 • прп. Елена Асташкина; постриженица Покровского монастыря в Пензенской губернии, она позже подвизалась в Богородице-Казанском Мокшанском монастыре; когда обитель была закрыта безбожниками, она вернулась на родину, но продолжала жить по-монашески; в 1937 г. твердая исповедница веры была арестована и расстреляна;
 • прп. Елена Коробкова – насельница одного из подмосковных монастырей, также после закрытия обители жила в миру, соблюдая монашеские обеты; она пела на клиросе Троицкой церкви города Сходня; как «активная церковница» матушка была арестована и скончалась в тюрьме в 1938 г.;
 • мирянка Елена Чернова пострадала от богоборцев в 1943 г.; о ее жизни и обстоятельствах кончины практически ничего не известно.

Отдельные иконы новомучениц встречаются пока не так часто: например, прп. Елену Асташкину можно увидеть на образе Новомучеников Мордовской земли, прп. Елену Коробкову – на образе трех Сходненских мучениц (кроме нее, на иконе написаны преподобномученицы Наталия и Екатерина). Образ св. Елены Черновой в чем-то похож на икону блж. Ксении Петербургской: Елена, мирянка, представлена в белом плате, в темной юбке и красной кофте. Однако, ее икона отличается тем, что в руках святой символ мученичества – крест.

У кого День Ангела

Именины в дни памяти святых с именем Елена отмечают христианки, выбравшие одну из них своей покровительницей. По русскому благочестивому обычаю чаще всего выбирают святую, память которой – ближайшая ко дню рождения христианки. Однако, это не строгое правило, и молитвенно чтить можно ту святую, которая ближе душе.

Помощь святых

Святые – скорые помощницы:

 • просящих укрепления веры и обращения ко Христу близких;
 • страдающих от житейских скорбей или телесных недугов;
 • избравших путь монашеской жизни (такие христианки, конечно, прежде всего, молятся преподобным – Елене Девочкиной, Елене Дивеевской, новомученицам).

Празднуем именины по-христиански

Это значит, что в этот день, прежде всего, необходимо по возможности принять Причастие. Поэтому благочестивые Елены приходят в храм накануне вечером, на вечернюю службу и Исповедь. Утром же – посещают литургию.

После службы по желанию можно собрать друзей на домашнее застолье в честь именинницы и ее святой покровительницы. Традиция таких застолий в день именин или просто на день особо чтимого святого известна с первых веков Церкви.

Что подарить

Это может быть икона чтимой святой, ее житие, и, конечно, обычные подарки – знаки внимания, например, цветы, конфеты.

Открытки

Открытки с именинами для Елены от дизайнера Ольги Кислинициной радуют глаза и веселят душу.

Как и о чем молиться

К своей святой обращаются как в день именин, так и в другие дни, со всякими житейскими и духовными скорбями. Молиться можно:

 • своими словами;
 • каноническими молитвами, а также чистая каноны, акафисты.

Молитвы

Совсем краткая молитва святой Елене, ее христианки произносят каждое утро, обращаясь к своей покровительнице (она в составе молитвенного правила):

Моли Бога о мнеСвятая угодница Божия Елено, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей. 

Молитва равноапостольным царю Константину Великому и матери его, царице Елене

О, преди́внии и всехва́льнии ца́рие, святи́и равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но! К вам, те́плым засту́пником, возно́сим на́ши недосто́йныя моли́твы, я́ко ве́лие и́мате дерзнове́ние ко Го́споду. Испроси́те у Него́ мир Це́ркви и всему́ ми́ру благоде́нствие. Нача́льником му́дрость, па́стырем попече́ние о па́стве, пасо́мым смире́ние, ста́рцем жела́нное упокое́ние, муже́м кре́пость, жена́м благоле́пие, де́вственником чистоту́, де́тем послуша́ние, младе́нцем христиа́нское воспита́ние, больны́м исцеле́ние, вражду́ющим примире́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий. Приходя́щим в храм сей и моля́щимся в нем свято́е благослове́ние и всем вся по коего́ждо проше́нию поле́зная, да хва́лим и пое́м Благоде́теля всех Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва преподобной Елене Дивеевской

О, преподо́бная и богоно́сная ма́ти Еле́но, Диве́евская сла́во и похвало́, от огнеды́шащего зми́я, тя поглоти́ти тща́вшагося, моли́твами ко Го́споду и де́вственнаго жития́ обетова́нием чуде́сно изба́вленная, святы́м преподо́бным Серафи́мом ко и́ночеству предугото́ванная и Самому́ Го́споду уневе́щенная, нача́льницею общи́ны деви́ческия избра́нная, оба́че слуго́ю всем смиренному́дренно я́вльшаяся, послу́шлива да́же до сме́рти ста́рцу твоему́ бы́вшая, по словеси́ его́ за бра́та твоего́ многострада́льнаго младо́ю уме́ршая, еще́ на земли́ Цари́цу Небе́сную и Христа́ Го́спода ви́девшая и во оби́тели Небе́сныя восхище́нная, моли́ся за ны, малоду́шныя и непослу́шливыя, да и мы сподо́бимся благода́тнаго вразумле́ния, скоре́йшаго исправле́ния и ве́чнаго спасе́ния. Ами́нь.

Молитва прп. Елене Московской

О, преподо́бная ма́ти на́ша Еле́но, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва, ско́рая помо́щнице и неусы́пная о нас моли́твеннице! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице кре́пко на тя возлага́ем, помяни́ нас, доброде́тельное житие́ и по́двиги твоя́ восхваля́ющих. Поспеше́ствуй нам моли́твами твои́ми побежда́ти грехо́вныя на́выки, да не во зло обрати́м да́руемыя нам от Всеще́драго Бо́га тала́нты, но во сла́ву пресвята́го и́мене Его́. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и хода́тайством твои́м вся зла́я от нас отврати́. Да́руй нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших, и я́коже в житии́ твое́м попече́ние о оби́тели твое́й и о подвиза́ющихся в ней име́ла еси́, та́ко и ны́не потщи́ся благопоспеши́ти нам во всем, да хо́дим досто́йно зва́ния на́шего в ве́це сем, и в бу́дущем сподо́бимся во Ца́рствии Небе́снем со все́ми святы́ми прославля́ти Пресвяту́ю и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва новомученице

О до́блественная страстоте́рпице Христо́ва (имярек), земли́ на́шея до́брое прозябе́ние, Це́ркве Ру́сския избра́нная дщи! Кто не удиви́тся си́ле Бо́жией, в не́мощи твое́й соверши́вшейся? Ты бо му́жески враги́ ви́димыя и неви́димыя низложи́вши, заточе́ния и мно́гия му́ки Христа́ ра́ди претерпе́ла еси́ и Ца́рствие Небе́сное насле́довала еси́. Те́мже тя, я́ко благу́ю и ве́рную рабу́ Госпо́дню, досто́йно почита́юще, приле́жно мо́лим: моли́ о нас всеще́драго Бо́га, да да́рует Це́ркве Росси́йстей благостоя́ние, оте́честву на́шему мир, лю́дем во благоче́стии преспе́яние, в ско́рбех утеше́ние, в обстоя́ниих по́мощь и заступле́ние: да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством земно́е жи́тельство про́йдем и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти ди́вного во святы́х свои́х Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отзывы о помощи

 1. «В 2001 году, 1 мая, была в паломничестве в Дивеево. Господь меня сподобил взять земельку с могил преподобных Александры, Елены и Марфы. В апреле 2002 году у меня с левой стороны на ребрах появилась опухоль размером с детский кулачок. Две недели страдала сильными болями, но к врачам не обращалась. Накануне исцеления, ложась спать, помолилась, почитала житие святых Александры, Марфы и Елены. Утром, когда встала, первый мой взгляд упал на место, где лежит земля с могилок. Я взяла земельку и прочитала тропарь. Попросила своего внука помазать больное место маслом от мощей преподобного Серафима Саровского и приложить к опухоли земельку. Через десять минут внук спросил: «Бабушка, тебе стало лучше?» Он определил это по лицу: прежде оно было синее от боли… Во время этого разговора внук гладил своей рукой больное место и вдруг сказал: «Бабушка, а где твоя шишка?» За десять минут шишка исчезла и боли прекратились» (Татьяна З., Москва)
 2. «Приносим благодарение преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу, преподобным Александре, Марфе, Елене Дивеевским за их молитвы у престола Пресвятой Троицы о помощи, прощении и исцелении моего отца, раба Божия Валентина, от тяжких болезней. Он страдал от перелома шейки бедра, а также от сердечной недостаточности. Отец более двух лет не мог ходить, раны на ногах не заживали, он не спал от болей и страдал. Врачи говорили, что больной никогда не будет владеть ногами, и жить ему недолго. Но он не отчаивался и просил у Господа и дивеевских святых укрепления в скорбях и исцеления. В июне 2000 года я, раба Божия Татиана из г. Нежина Черниговской обл., посетила Дивеевский монастырь и молилась о помощи моему отцу. Через неделю, вернувшись из поездки, я увидела, что отец ходит самостоятельно, и такой радостный! Наши молитвы были услышаны, и раны затянулись, исчезла краснота и опухоль. Ныне, в июле 2002 года, я приехала в эту святую обитель с благодарением за совершенное чудо — исцеление отца. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» (Татьяна)

Святые, среди которых есть жившие в древности, а есть – почти наши современницы, прошли очень разными жизненными путями. Но все они оправдали древнее значение своего имени – «сияющая». Ведь их жизнь осветила путь к Богу множеству людей.

Наталия Сазонова

Поздравления и пожелания Елене

Поздравление игумена Никона (Воробьева):

«Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя. А если нет ничего этого, то сокрушайся в сердце твоем пред Богом, говори всегда, как мытарь: «Боже, милостив буди мне, грешной», или: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную».

Почитай себя хуже других всех, и будешь почтена у Бога, жалей … и всех людей – тогда пожалеет тебя Господь, ибо сказано: «Какою мерою меришь, такою и возмерится тебе». Не осуждай никого – не будешь осуждена Богом. Выбирай, что тебе легче делать, то и возделывай в сердце своем, пока не получишь плода.

Плод же духовный от любого дела правильного есть: любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость и прочее.

Господь да исполнит тебя плодами этими ради молитв Ангела твоего. Господь да благословит тебя».

 

Полезная статья? Поддержите православный просветительский проект, нам будет приятно:-) 2202 2018 4415 4894 - карта Сбербанка редактора (Ирина Анатольевна Ятова)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Post

Не один, а сразу два: православные Людмилы празднуют именины с 28 по 29 сентябряНе один, а сразу два: православные Людмилы празднуют именины с 28 по 29 сентября

0 Comments
Именины Людмилы

28 и 29 сентября именины христианок, тезоименитых двум святым мученицам Людмилам: чешской княгине и русской учительнице. До 2000 года мученица Людмила Чешская оставалась единственной святой этого имени в церковном календаре, ее память 29 сентября. Сейчас есть еще одна памятная дата — 28 сентября, она установлена

Именины

24 июля — День святой княгини Ольги. Почему Елены тоже именинницы, а православные бабушки отмечают профессиональный праздник 24 июля — День святой княгини Ольги. Почему Елены тоже именинницы, а православные бабушки отмечают профессиональный праздник 

0 Comments
День святой Ольги

День равноапостольной княгини Ольги особенно любим христианками, тезоименитыми святой. Но это также и праздник для многих, любящих равноапостольную княгиню, ценящих ее вклад в создание Русской Церкви, пусть Крещение страны и произошло через несколько десятилетий после ее кончины… День памяти Ольги: у кого именины Именины празднуют

Именины

Женское имя Александра в православных святцах. Кто и когда празднует именины (День Ангела)Женское имя Александра в православных святцах. Кто и когда празднует именины (День Ангела)

0 Comments
Именины Алкександры

В церковном календаре дней памяти святых жен и дев имени Александра нет лишь в январе и августе. И христианка, носящая имя Александра, может выбрать в свои небесные покровительницы из 14 угодниц Божиих ту святую, которая ближе душе. Мужское /женское: что значит имя Александра — «защитница».

Именины

Церковь чтит память святой Ксении Петербургской 6 февраля. Именины отмечают Ксюши, Ксении, Аксиньи и ОксаныЦерковь чтит память святой Ксении Петербургской 6 февраля. Именины отмечают Ксюши, Ксении, Аксиньи и Оксаны

0 Comments
Именины у Ксении по православному календарю

Социологи отмечают, что в последние десятилетия это имя стало особенно популярным среди наших соотечественниц – конечно, ввиду особого почитания блж. Ксении Петербургской. Именно в этот день в 1988 году Церковь прославила ее для общецерковного почитания. 6 февраля и 6 июня именины отмечают Ксении и не

Именины

8 сентября именины празднуют Натальи. Жизнь и бескровный мученический подвиг Никомидийской святой IV века в исторических фактах8 сентября именины празднуют Натальи. Жизнь и бескровный мученический подвиг Никомидийской святой IV века в исторических фактах

0 Comments
Именины Натальи по православному календарю

Святая Наталия жила в далеком от нас IV веке, но ее жизнь и подвиг близки многим даже до наших дней. Не случайно миллионы христианок носят имя в честь Наталии Никомидийской и празднуют именины по церковному календарю 8 сентября. Значение имени Оно – римское, и происходит

Именины